Transitvisum

Enkel transitvisering utfärdas till svenska och utländska medborgare som passerar Ryska federationen på resa till annat destinationsland under en tid av 10 dygn (väg eller järnväg) eller upp till 3 dygn (med flyg) vid uppvisande av biljetter giltiga för utresa från Ryssland, giltigt visum till gränsande land eller visum eller pass utfärdat av destinationslandet.

För utländska medborgare, som färdas genom Ryssland till destinationslandet med personbil eller lastbil, utfärdas transitvisum för den tid som åtgår för att resa den kortaste vägen (dock ej mer än 10 dagar). Giltighetstiden beräknas efter en förväntad genomsnittlig daglig körsträcka på 500 km.

Giltigheten för dubbel transitvisering får inte överstiga en månad. Utländsk medborgare som efter transitresa genom Ryssland till tredje land måste återvända genom Ryssland inom en tidsrymd som överstiger en månad, skall begära enkelt transitvisum vid utresan och vid återresan söka nytt transitvisum vid ryskt konsulat i destinationslandet.

För utländska medborgare som passerar ryskt luftrum utan mellanlandning krävs ej transitvisum.

Utländsk medborgare som reser med internationellt flygbolag och mellanlandar på en och samma flygplats i Ryska federationen med avgränsad transitzon och som är försedd med giltiga handlingar för inresa i destinationslandet och flygbiljett med stämplad avresedag från flygplatsen i Ryssland senast 24 timmar efter ankomsten, måste ej lösa transitvisum.

Transitvisum erfordras dock om passageraren lämnar transitzonen.

Observera! Efter ikraftträdandet av avtalet mellan Ryssland, Vitryssland och Kazakstan om tullunionen, är alla flygningar mellan dessa länder behandlas som inhemska. Således bör passagen av gränsen och passkontroll endast utföras i ett land. Av denna anledning, de passagerare som reser till Vitryssland eller Kazakstan med en mellanlandning i Ryssland, är skyldiga att utfärda ett transitvisum.

För vanlig enkel eller dubbel transitvisering krävs följande handlingar:

 1. Giltiga biljetter för in- och utresa från Ryska Federationen;
 2. Inresevisum till tredje land med gräns mot Ryssland eller till destinationslandet, eller visum alternativt pass som är giltigt i destinationslandet eller en styrkt begäran och handlingar som bekräftar rätten till inresa, om annat ej framgår av internationella avtal. Visum krävs ej för medborgare i länder som är berättigade till visumfria resor till grannländer eller till destinationslandet i enlighet med gällande avtal;
 3. Giltigt nationellt pass, som har minst två tomma sidor avsedda för visum. Passets giltighetstid ska löpa minst sex månader efter visumets utgångsdatum;
 4. Visumformuläret fyllas i online här visa.kdmid.ru, skrivs ut och undertecknas av den sökande;
 5. Färgfoto 3,5 x 4,5 cmmed ljus bakgrund framifrån utan glasögon eller huvudbonad(Med undantag för medborgare som på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avbildas med huvudbonad på passfotot). Ryska visumcentralen i Stockholm erbjuder Express Foto som en tilläggstjänst;
 6. Försäkringsintyg med minst 30 000 euro eller motsvarande belopp i en annan valuta, som gäller i Ryssland och helt täcker visumets giltighetstid, utom i de fall då denna täcks genom inbördes överenskommelse. Reseförsäkring accepteras endast på Engelska eller Ryska.

Observera! Om du inte är en svenskmedborgare måste du också tillägga följande:

 1. Tillstånd för kontinuerlig bosättning i Sverige i mer än 90 dagar för medborgare i följande länder: Albanien, Bangladesh, Vietnam, Egypten, Indien, Irland, Makedonien, Mexiko, Nya Zeeland, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

  Beroende på den nationella lagstiftningen i skriftligt bevis på kontinuerlig bosättning i Sverige mer än 90 dagar kan vara student- eller arbetsvisum, arbetstillstånd, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd, och så vidare.

 2. Permanent uppehållstillstånd i Sverige eller annat liknande dokument för medborgarna i följande länder: Algeriet, Angola, Afghanistan, Georgien, Irak, Kina, Lybien, Nordkorea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Tchad, Sri Lanka, Etiopien.

Alla avgifter betalas med BANKKORT  (kontanter accepteras inte).

För svenska och EU medborgare i enlighet med bestämmelserna Ryssland-EU

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
4-20 arbetsdagar 375 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 750 SEK 495 SEK

För andra kategorier av medborgare (icke-EU-medborgare) och statslösa personer

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
Single-entry
4-20 arbetsdagar 720 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 1440 SEK 495 SEK
Double-entry
4-20 arbetsdagar 1152 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 2304 SEK 495 SEK
Multi-entry
4-20 arbetsdagar 2160 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 4320 SEK 495 SEK

När medborgare i en stat med vilken Ryska federationen har ett internationellt avtal som bestämmer storleken på avgifterna för utfärdande av visum eller föreskriver undantag från deras insamling gäller bestämmelserna i det relevanta avtalet.

Kostnaden och villkoren för utfärdande av visum till medborgare från andra länder och statslösa personer beräknas enligt "Avgiftstull för konsulära åtgärder som tas upp av Ryska federationens konsulära kontor".

Betalningsvillkoren beräknas från det datum då dokumenten mottagits hos konsulatet. I vissa fall kan avgörandet av det konsulära kontoret förlängas eller minskas.

Fyll i ett visumansökningsformulär

Ansökningsblanketten för ett ryskt visum fylls i endast elektronisk och endast på webbplatsen för konsulatavdelningen vid Rysslands utrikesministerium: https://visa.kdmid.ru.

På din begäran kan vi fylla i ett formulär för dig direkt  visumcentralen.

Detta är en extra tjänst som kostar 125 SEK per sida i frågeformuläret.

För varje sökande upprättas en separat ansökningsblankett.

Kära kund!

Vi vill göra dig uppmärksam på följande tilläggstjänster som kan köpas hos Ryska visumcentralen vid visumansökningar:

Viktigt att veta!

 • Köp av ovannämnda tjänster påverkar inte handläggningsprocessen och kan ej heller garantera att visum kommer att beviljas;
 • Kostnaden för tilläggtjänster kommer att debiteras utöver serviceavgiften
 • Det är självklart frivilligt att köpa de ovannämnda tjänsterna hos oss.
 • Vänligen läs villkoren noggrant innan beställning av de erbjudna tjänsterna.