Privatvisum

Privatvisum utfärdas till svenska och utländska medborgare för inresa till Ryssland på gästbesök i samband med inbjudan som utfärdats i:

 1. I överensstämmelse med rysk lagstiftning på begäran av rysk medborgare eller utländsk medborgare med uppehållstillstånd i Ryssland, eller en juridisk person;
 2. Enskriftlig redogörelse fören medborgarei Ryska federationenadresserat tillchefen för denkonsulära representationav ledenmedinresa iRysslandförsinafamiljemedlemmarsom är utländska medborgare;
 3. Attesteradskriftlig begäranavenmedborgare i Europeiska UNION en som är lagligtbosatta iRyssland ochinbjudersläktingar.

Privatvisum kan också beviljas en utlänning för inresa till Ryssland för akut behandling av allvarlig sjukdom eller med anledning av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall mot uppvisande av intyg som bekräftar behov av akutvård eller nära släktings sjukdom eller dödsfall.

Privat visum utfärdas som enkelt eller dubbelt visum för en period upp till 90 dagar.

Individuella fall

Personer som avser att närvara vid militär eller civil begravning skall lämna in följande handlingar (i enlighet med avtal mellan Ryska federationen och Europeiska gemenskapen om förenklad handläggning av viseringar till medborgare i Ryska federationen och EU):

 • Original eller bestyrkt kopia av handling som bekräftar begravning. Dokumentet skall utfärdas av ryska myndigheter eller av Röda korset.
 • Original eller kopia av handling som bekräftar nära släktförhållande mellan den sökande och den avlidne. Som nära släktingar betraktas föräldrar, barn, barnbarn, makar, mor- och farföräldrar, syskon.
 • För personer som avser att besöka militära och civila begravningsplatser utfärdas som regel korttids privatvisum med giltighet upp till 14 dagar.

För akut medicinsk behandling eller med anledning av nära anhörigs sjukdom eller dödsfall som motiverar behov av inresa till Ryssland för utländsk medborgare kan privat visering utfärdas efter beslut av Ryska federationens ambassadör eller rysk generalkonsul på skriftlig begäran av utländsk medborgare.

Ansökan ska åtföljas av:

 • skriftlig bekräftelse från rysk medicinsk institution på officiellt brevpapper (med stämpel) av behovet för akut medicinsk vård, akut sjukhusvård eller akut undersökning eller allvarlig sjukdom och permanent vårdbehov för besökt person;
 • eller dödsattest för nära släkting till sökanden (som nära släktingar betraktas makar, barn, föräldrar och även medföljande make/makas föräldrar, syskon);
 • eller internationellt telegram om dödsfall, bestyrkt av tjänsteman vid telegrafmyndighet;
 • handling som bekräftar nära släktskap mellan den sökande och den besökte, eller till avliden person.

Till ansökan om enkelt eller dubbelt privatvisum skall bifogas:

 1. Inbjudan för inresa till Ryssland:
  1.1.  Inbjudan för inresa till Ryssland utfärdad av Ryska Federationens federala Migrationsmyndighet;
  ELLER
  1.2. Skriftlig ansökan från medborgare i Ryska federationen ställd till chefen för konsulärt representationskontor om gemensam inresa i Ryssland i sällskap med familjemedlemmar som är utländska medborgare:
  - Ansökan om att lämna in dokument i ryska visum centret i Stockholm
  - Ansökan om att lämna in dokument i ryska visum centret i Göteborg;
  ELLER
  1.3. Av Notarius publicus bestyrkt skriftlig ansökan från medborgare i Europeiska UNION en med legal bosättning i Ryssland som avser att inbjuda nära anhörig* – make/maka, barn, föräldrar, mor- och farföräldrar och barnbarn. Grunden för den inbjudande personens bosättning måste styrkas av bifogade kopior av handlingar som bekräftar dennes status, såsom permanent eller temporärt uppehållstillstånd, student- eller arbetsvisum;
  *Som bevis på släktskap bifogas kopior av tillämpliga utdrag från folkbokföring eller jämförliga handlingar som utfärdas i respektive land. Till ansökningar från mor- eller farföräldrar och barnbarn kopior bifogas för båda personerna tillämpliga personbevis eller likvärdiga handlingar som utfärdas i respektive land och som styrker släktskap i rakt nedstigande led mellan aktuella personer.
 2. Giltigt nationellt pass, som har minst två tomma sidor avsedda för visum. Passets giltighetstid ska löpa minst sex månader efter visumets utgångsdatum;
 3. Visumformuläret fyllas i online här visa.kdmid.ru, skrivs ut och undertecknas av den sökande;
 4. Färgfoto 3,5 x 4,5 cmmed ljus bakgrund framifrån utan glasögon eller huvudbonad(Med undantag för medborgare som på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avbildas med huvudbonad på passfotot). Ryska visumcentralen i Stockholm erbjuder Express Foto som en tilläggstjänst;;
 5. Försäkringsintyg med minst 30 000 euro eller motsvarande belopp i en annan valuta, som gäller i Ryssland och helt täcker visumets giltighetstid, utom i de fall då denna täcks genom inbördes överenskommelse. Reseförsäkring accepteras endast på Engelska eller Ryska.

Observera! Konsulära avdelningen kan begära in ytterligare underlag för visering, kalla till intervju eller förlänga viseringen.

Observera! Om du inte är en svenskmedborgare måste du också tillägga följande:

 1. Tillstånd för kontinuerlig bosättning i Sverige i mer än 90 dagar för medborgare i följande länder: Albanien, Bangladesh, Vietnam, Egypten, Indien, Irland, Makedonien, Mexiko, Nya Zeeland, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

  Beroende på den nationella lagstiftningen i skriftligt bevis på kontinuerlig bosättning i Sverige mer än 90 dagar kan vara student- eller arbetsvisum, arbetstillstånd, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd, och så vidare.

 2. Permanent uppehållstillstånd i Sverige eller annat liknande dokument för medborgarna i följande länder: Algeriet, Angola, Afghanistan, Georgien, Irak, Kina, Lybien, Nordkorea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Tchad, Sri Lanka, Etiopien.

Alla avgifter betalas med BANKKORT  (kontanter accepteras inte).

För medborgare i Sverige och Europeiska unionen i enlighet med bestämmelserna i avtalet mellan EU och Ryssland

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
Single-, double-entry
4-20 arbetsdagar 375 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 750 SEK 495 SEK

Observera! Visa för gemensam inresa tar alltid 10 arbetsdagar att processa.

För andra kategorier av medborgare (icke-EU-medborgare) och statslösa personer

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
Single-entry
4-20 arbetsdagar 720 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 1440 SEK 495 SEK
Double-entry
4-20 arbetsdagar 1152 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 2304 SEK 495 SEK
Multi-entry
4-20 arbetsdagar 2160 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 4320 SEK 495 SEK

Överföring eller återställning av visum oavsett nationalitet

Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
324 SEK 315 SEK

Observera! Innan ansökan om överföringen eller återställande visum, kontakta din operatör callcenter i det ryska centrum för visumansökningar om förfarandet, en förteckning över handlingar, liksom tidpunkten för handläggning.

När medborgare i en stat med vilken Ryska federationen har ett internationellt avtal som bestämmer storleken på avgifterna för utfärdande av visum eller föreskriver undantag från deras insamling gäller bestämmelserna i det relevanta avtalet.

Kostnaden och villkoren för utfärdande av visum till medborgare från andra länder och statslösa personer beräknas enligt "Avgiftstull för konsulära åtgärder som tas upp av Ryska federationens konsulära kontor".

Betalningsvillkoren beräknas från det datum då dokumenten mottagits hos konsulatet. I vissa fall kan avgörandet av det konsulära kontoret förlängas eller minskas.

Fyll i ett visumansökningsformulär

Ansökningsblanketten för ett ryskt visum fylls i endast elektronisk och endast på webbplatsen för konsulatavdelningen vid Rysslands utrikesministerium: https://visa.kdmid.ru.

På din begäran kan vi fylla i ett formulär för dig direkt på visumcentralen.

Detta är en extra tjänst som kostar 125 SEK per sida i frågeformuläret.

För varje sökande upprättas en separat ansökningsblankett.

Kära kund!

Vi vill göra dig uppmärksam på följande tilläggstjänster som kan köpas hos Ryska visumcentralen vid visumansökningar:

Viktigt att veta!

 • Köp av ovannämnda tjänster påverkar inte handläggningsprocessen och kan ej heller garantera att visum kommer att beviljas;
 • Kostnaden för tilläggtjänster kommer att debiteras utöver serviceavgiften
 • Det är självklart frivilligt att köpa de ovannämnda tjänsterna hos oss.
 • Vänligen läs villkoren noggrant innan beställning av de erbjudna tjänsterna.