Humanitärt visum

Humanitärt visum utfärdas till svenska utländska medborgare för inresa i Ryska federationen i syfte att upprätta, förstärka och vidareutveckla vetenskapliga, kulturella och samhällspolitiska förbindelser inom idrott, religiös och välgörande verksamhet, samt leveranser av humanitärt bistånd.

Visum utfärdas efter inbjudan från Federala Migrationsverket i Ryska federationen i enlighet med lagstiftningen i Ryssland efter ansökan av rysk läroanstalt eller genom beslut av Ryska federationens utrikesministerium.

Humanitärt visum kan utfärdas som singel- eller dubbelvisum för en tidsrymd av 90 dagar, eller som multipelt visum med maximalt ett (1) års giltighet (om inte annat stadgas i internationellt avtal med Ryska federationen).

Observera! Den totala vistelsetiden i Ryska federationen för utländska medborgare med humanitärt multivisum kan inte överskrida 90 dagar per varje 180-dagarsperiod.

För enkel, dubbel eller multipel humanitär visering krävs följande handlingar:

 1. Inbjudan för inresa till Ryssland:
  1.1. Inbjudan för inresa till Ryssland från Ryska federala Migrationsverket;
  ELLER
  1.2. Utrikesministeriets beslut om ryskt visum;
  ELLER
  1.3. Skriftlig ansökan från rysk värdorganisation;
 2. Giltigt nationellt pass, som har minst två tomma sidor avsedda för visum. Passets giltighetstid ska löpa minst sex månader efter visumets utgångsdatum;
 3. Visumformuläret fyllas i online här visa.kdmid.ru, skrivs ut och undertecknas av den sökande;
 4. Färgfoto 3,5 x 4,5 cmmed ljus bakgrund framifrån utan glasögon eller huvudbonad(Med undantag för medborgare som på grund av etnisk eller religiös tillhörighet avbildas med huvudbonad på passfotot). Ryska visumcentralen i Stockholm erbjuder Express Foto som en tilläggstjänst;
 5. Försäkringsintyg med minst 30 000 euro eller motsvarande belopp i en annan valuta, som gäller i Ryssland och helt täcker visumets giltighetstid, utom i de fall då denna täcks genom inbördes överenskommelse. Reseförsäkring accepteras endast på Engelska eller Ryska.

Observera! Konsulära avdelningen kan begära in ytterligare underlag för visering, kalla till intervju eller förlänga viseringen.

Observera! Om du inte är en svenskmedborgare måste du också tillägga följande:

 1. Tillstånd för kontinuerlig bosättning i Sverige i mer än 90 dagar för medborgare i följande länder: Albanien, Bangladesh, Vietnam, Egypten, Indien, Irland, Makedonien, Mexiko, Nya Zeeland, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

  Beroende på den nationella lagstiftningen i skriftligt bevis på kontinuerlig bosättning i Sverige mer än 90 dagar kan vara student- eller arbetsvisum, arbetstillstånd, ett tidsbegränsat uppehållstillstånd, tillfälligt uppehållstillstånd, och så vidare.

 2. Permanent uppehållstillstånd i Sverige eller annat liknande dokument för medborgarna i följande länder: Algeriet, Angola, Afghanistan, Georgien, Irak, Kina, Lybien, Nordkorea, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Tchad, Sri Lanka, Etiopien.

Alla avgifter betalas med BANKKORT  (kontanter accepteras inte).

För medborgare i Sverige och Europeiska unionen i enlighet med bestämmelserna i avtalet mellan EU och Ryssland

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
Single-, double-, multi-entry visa
4-20 arbetsdagar 375 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 750 SEK 495 SEK

I enlighet med avtalet mellan Ryska federationen och Europeiska gemenskapen om förenklat utfärdande av visum till medborgare i Ryska federationen och Europeiska Unionen, i vissa fall, beroende på vilken kategori av sökanden och syftet med resan, du kan undantas från visumavgiften för humanitära visum.


För andra kategorier av medborgare (icke-EU-medborgare) och statslösa personer

Handläggningstid Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
Single-entry
4-20 arbetsdagar 720 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 1440 SEK 495 SEK
Double-entry
4-20 arbetsdagar 1152 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 2304 SEK 495 SEK
Multi-entry
4-20 arbetsdagar 2160 SEK 315 SEK
1-3 arbetsdagar 4320 SEK 495 SEK

Överföring eller återställning av visum oavsett nationalitet

Avgift för konsulär handläggning Serviceavgift (inkl. moms)
324 SEK 315 SEK

Observera! Innan ansökan om överföringen eller återställande visum, kontakta din operatör callcenter i det ryska centrum för visumansökningar om förfarandet, en förteckning över handlingar, liksom tidpunkten för handläggning.

När medborgare i en stat med vilken Ryska federationen har ett internationellt avtal som bestämmer storleken på avgifterna för utfärdande av visum eller föreskriver undantag från deras insamling gäller bestämmelserna i det relevanta avtalet.

Kostnaden och villkoren för utfärdande av visum till medborgare från andra länder och statslösa personer beräknas enligt "Avgiftstull för konsulära åtgärder som tas upp av Ryska federationens konsulära kontor".

Betalningsvillkoren beräknas från det datum då dokumenten mottagits hos konsulatet. I vissa fall kan avgörandet av det konsulära kontoret förlängas eller minskas.

Fyll i ett visumansökningsformulär

Ansökningsblanketten för ett ryskt visum fylls i endast elektronisk och endast på webbplatsen för konsulatavdelningen vid Rysslands utrikesministerium: https://visa.kdmid.ru.

På din begäran kan vi fylla i ett formulär för dig direkt visumcentralen.

Detta är en extra tjänst som kostar 125 SEK per sida i frågeformuläret.

För varje sökande upprättas en separat ansökningsblankett.

Kära kund!

Vi vill göra dig uppmärksam på följande tilläggstjänster som kan köpas hos Ryska visumcentralen vid visumansökningar:

Viktigt att veta!

 • Köp av ovannämnda tjänster påverkar inte handläggningsprocessen och kan ej heller garantera att visum kommer att beviljas;
 • Kostnaden för tilläggtjänster kommer att debiteras utöver serviceavgiften
 • Det är självklart frivilligt att köpa de ovannämnda tjänsterna hos oss.
 • Vänligen läs villkoren noggrant innan beställning av de erbjudna tjänsterna.