Visum för anhöriga

Följande anhöriga (utländska medborgare) till en rysk medborgare:

 1. make (maka);
 2. föräldrar eller adoptivföräldrar;
 3. barn, även adopterade;
 4. barns makar;
 5. syskon och halvsyskon;
 6. mor- och farföräldrar;
 7. barnbarn, —

kan få ett vanligt privatvisum till Ryssland genom ansökan från en rysk medborgare.

Ett sådant visum kan vara enkel- eller dubbelvisum med giltighetstid upp till 3 (tre) månader, eller ett multivisum med giltighetstid upp till 1 (ett) år.

Observera!

Om anhöriga (utländska medborgare) till en rysk medborgare själva har ett ryskt medborgarskap, ska de resa ut till Ryssland med sina ryska utrikespass. Det är förbjudet för ryska medborgare att ansöka om ryska visum med sina utländska pass.

Som anhöriga till en rysk medborgare (i den ryska visumlagstiftningens mening) inte avses:

 • sambo (partners som lever tillsammans i ett icke-registrerat äktenskap);
 • barn från tidigare förhållanden till make/maka med utländskt medborgarskap, vilka inte ingår i sökandens, d.v.s. ryska medborgarens, familj.

För att kunna ansöka om visum för sina anhöriga ska den ryska medborgaren presentera följande handlingar:

 1. Ansökan om inresa till Ryska Federationen, innehållande uppgifter som är nödvändiga för visumutfärdande (efternamn, förnamn, fadersnamn, födelsedatum, medborgarskap, kön, passnummer, folkbokföringsadress och den ryska/ryske medborgarens faktiska boendeadress (om hon/han bor i Ryska Federationen) samt efternamn, förnamn, eventuella övriga namn, födelsedatum, medborgarskap, kön, passnummer, antal inresor i visumet, reseandamål, sökt inreseperiod, visumsökandens planerade boendeplats och städer som kommer att besökas), personligen undertecknad av den ryska medborgaren vid Ryska ambassaden, Generalkonsulatet eller Visumcentralen alternativt undertecknad och bestyrkt hos notarius i Ryska Federationen.

  Rekommenderad ansökningsblankett för myndiga ryska medborgare

  Observera! När man lämnar in ansökan till en anhörig krävs närvaro av både den anhöriga och den sökande.

  Exempel på ifyllande av den rekommenderade ansökningsblanketten för myndiga ryska medborgare

  För omyndiga ryska medborgare som bjuder in sin fader eller moder (utländsk medborgare) fylls i och undertecknas ansökan av den omyndiges andra förälder eller vårdnadshavare.

  Rekommenderad ansökningsblankett för omyndiga ryska medborgare

 2. Den ryska/ryske medborgarens giltiga utrikespass och passets kopia (uppslaget med foto och personuppgifter) – för ryska medborgare som undertecknar ansökan i Sverige, alternativt en kopia av inrikespass tillhörande den ryska/ryske medborgaren – för ryska medborgare som bestyrker ansökan hos notarius i Ryska Federationen.
 3. 3. Handlingar som styrker släktskap med den utländska medborgaren:

  • för makar: ett ryskt äktenskapsbevis eller ett utdrag ur folkbokföringsregister — personbevis (utfärdas av Skatteverket) avseende den ryska/ryske medborgare som ansöker om visum för sin maka/make (utländsk medborgare), alternativt ett personbevis avseende den utländska medborgare som behöver visum, med uppgifter om maka/make (namn, personnummer) och äktenskapets registreringsdatum.

   Om efternamn eller förnamn är olika i den ryska och den svenska passet (eller i uppehållstillståndet) behöver man komplettera personbeviset med uppgifter om tidigare efter- eller förnamn.

  • för barn, föräldrar, syskon, far- och morföräldrar, barnbarn: barnets/barnens ryska födelsebevis eller ett utdrag ur folkbokföringsregister — personbevis (utfärdas av Skatteverket) avseende barnet, med uppgifter om barnets namn, födelsedatum och födelseplats samt uppgifter om barnets föräldrar (moder, fader och deras personnummer) som styrker graden av släktskap med den ryska/ryske medborgaren.
  • för barns makar: ett ryskt födelsebevis eller ett utdrag ur folkbokföringsregistret — personbevis (utfärdas av Skatteverket) avseende sonen eller dottern till den ryska/ryske medborgaren, med uppgifter om sonens eller dotterns namn, födelsedatum, födelseplats, föräldrar (moder, fader och deras personnummer) samt ett ryskt äktenskapsbevis eller ett utdrag ur folkbokföringsregistret — personbevis avseende den ryska/ryske medborgarens son eller dotter (utländsk medborgare) som ansöker om visum för sonens eller dotterns make/maka (utländsk medborgare), alternativt ett personbevis avseende den utländska medborgare som behöver visum, med uppgifter om maka/make (namn, personnummer) och äktenskapets registreringsdatum.

   Om man ansöker om ryskt visum för sin maka/make och sina barn samtidigt kan man presentera ett utdrag ur folkbokföringsregister (personbevis) avseende den ryska/ryske medborgare som ansöker om visum, med uppgifter både om makan/maken och om barnen.

   Observera!!!

   I samband med ansökan vid ambassaden eller visumcentralen ska den ryska/ryske medborgaren presentera originalhandlingar som styrker släktskap med den utländska medborgaren. Man tar kopior av originalhandlingarna och den ryska/ryske medborgaren får dessa tillbaka.

   Om ansökan upprättas hos en notarius i Ryska Federationen ska sökanden presentera vid ambassaden eller visumcentralen notariella kopior av originalhandlingar som styrker den ryska/ryske medborgarens släktskap med den utländska medborgaren. Man tar kopior av de notariella kopiorna och sökanden får dessa tillbaka.

   Utdrag ur folkbokföringsregister (personbevis) ska vara bestyrkt med apostille som intygar äkthet av namnteckning tillhörande Skatteverkets tjänsteman som utfärdat handlingen. Denna handling och apostille, båda upprättade på svenska, ska översättas till ryska av en auktoriserad översättare vars namnteckning sedan ska notariseras av en konsulär tjänsteman (det betyder att översättaren ska personligen besöka den konsulära enheten). Vår visumcentral erbjuder översättnings- och bestyrkningstjänster avseende personbevis.

 4. Den utländska/utländske medborgarens giltiga pass, som ska innehålla minst 2 tomma sidor avsedda för visum och som gäller i 6 månader efter visumperiodens slutdatum.
 5. Ansökan om visum ifylld på hemsidan visa.kdmid.ru, utskriven och undertecknad av sökanden personligen.
 6. Försäkringsbrev avseende medicinsk försäkring med ersättningsbelopp om lägst 30 000 euro eller motsvarande belopp i annan valuta. Försäkringen ska gälla under hela perioden för planerade resan till Ryska Federationen (för medborgare i Österrike, Belgien, Bulgarien, Ungern, Grekland, Danmark, Israel, Irland, Island, Spanien, Italien, Cypern, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Tyskland, Finland, Frankrike, Tjeckien, Sverige, Schweiz, Estland).
 7. En färgbild 3,5х4,5 cm med en ljus bakgrund och en tydlig avbildning av personens ansikte framifrån, utan glasögon med mörkade linser eller huvudbonad (med undantag för medborgare som är avbildade på sin passbild i huvudbonad på grund av sin etniska eller religiösa tillhörighet). Vid Visumcentralen i Stockholm erbjuds en extra tjänst av expessfotografering;

Observera! Konsulära enheten har rätt att begära kompletterande handlingar för visumutfärdande, att kalla till intervju eller förlänga visumets handläggningstid.

Observera! Om sökanden inte är svensk medborgare ska man även presentera följande:

 1. Tillstånd för kontinuerlig vistelse i Sverige gällande i över 90 dagar för medborgare i följande länder: Albanien, Bangladesh, Vietnam, Egypten, Indien, Irland, Makedonien, Mexiko, Nya Zealand, Förenade konungariket Storbritannien och Nordirland.

  Beroende på den nationella lagstiftningen kan den kontinuerliga vistelsen i Sverige i över 90 dagar styrkas genom ett visum för studier eller arbete, ett arbetstillstånd, ett tillstånd för tillfällig bosättning eller ett tillfälligt uppehållstillstånd.

 2. Ett permanent uppehållstillstånd i Sverige eller annan likvärdig handling för medborgare i följande länder: Algeriet, Angola, Afghanistan, Georgien, Irak, Kina, Nordkorea, Libyen, Nepal, Nigeria, Pakistan, Rwanda, Syrien, Somalia, Chad, Sri Lanka, Etiopien.

Alla avgifter betalas med BANKKORT (kontanter accepteras inte).

För medborgare i Sverige och Europeiska unionen i enlighet med bestämmelserna i avtalet mellan EU och Ryssland

Handläggningstid Avgift för
konsulär handläggning
Serviceavgift
(inkl. moms)
Single-, double-entry
10-30 arbetsdagar 375 SEK 315 SEK

För andra kategorier av medborgare (icke-EU-medborgare) och statslösa personer

Handläggningstid Avgift för
konsulär handläggning
Serviceavgift
(inkl. moms)
Single-entry
10-30 arbetsdagar 720 SEK 315 SEK
Double-entry
10-30 arbetsdagar 1152 SEK 315 SEK

Observera! Innan ansökan om överföringen eller återställande visum, kontakta din operatör callcenter i det ryska centrum för visumansökningar om förfarandet, en förteckning över handlingar, liksom tidpunkten för handläggning.

När medborgare i en stat med vilken Ryska federationen har ett internationellt avtal som bestämmer storleken på avgifterna för utfärdande av visum eller föreskriver undantag från deras insamling gäller bestämmelserna i det relevanta avtalet.

Kostnaden och villkoren för utfärdande av visum till medborgare från andra länder och statslösa personer beräknas enligt "Avgiftstull för konsulära åtgärder som tas upp av Ryska federationens konsulära kontor".

Betalningsvillkoren beräknas från det datum då dokumenten mottagits hos konsulatet. I vissa fall kan avgörandet av det konsulära kontoret förlängas eller minskas.

Fyll i ett visumansökningsformulär

Ansökningsblanketten för ett ryskt visum fylls i endast elektronisk och endast på webbplatsen för konsulatavdelningen vid Rysslands utrikesministerium: https://visa.kdmid.ru.

På din begäran kan vi fylla i ett formulär för dig direkt på visumcentralen.

Detta är en extra tjänst som kostar 125 SEK per sida i frågeformuläret.

För varje sökande upprättas en separat ansökningsblankett.

Kära kund!

Vi vill göra dig uppmärksam på följande tilläggstjänster som kan köpas hos Ryska visumcentralen vid visumansökningar:

Viktigt att veta!

 • Köp av ovannämnda tjänster påverkar inte handläggningsprocessen och kan ej heller garantera att visum kommer att beviljas;
 • Kostnaden för tilläggtjänster kommer att debiteras utöver serviceavgiften
 • Det är självklart frivilligt att köpa de ovannämnda tjänsterna hos oss.
 • Vänligen läs villkoren noggrant innan beställning av de erbjudna tjänsterna.