News

27.04.2022

Avstängning av arbetet

Ryska visumcentret i Stockholm avslutar mottagande av visumansökningar från och med den 29 April 2022.

Utfärdande av handlingar efter övervägande kommer att genomföras fram till den 13 maj 2022.


17.03.2022

Ansiktsmasker inställda

Den 15 mars avbröts den obligatoriska användningen av masker på offentliga platser i Moskva. Detta beslut beror på den stadiga förbättringen av den epidemiologiska situationen. Masker krävs alltså inte för att åka kollektivt, besöka museer, butiker och kaféer. Andra anti-COVID-åtgärder är också inställda för organisationer: mätning av temperatur på anställda, installation av skiljeväggar på arbetsplatser, etc.


04.03.2022

Working schedule for March holidays

Dear Applicants!

Please be informed about the Visa Application Center working schedule during March holidays in 2022.

March 5, 2022: Visa Application Center is closed, the Russian Embassy is open.

March 7, 2022: Visa Application Center operates as usual; the Russian Embassy is closed.

March 8, 2022: Visa Application Center and the Russian Embassy are closed.

From March 9, 2022: Visa Application Center and the Russian Embassy operate as usual.

Important!

Weekends and holidays of the Russian Embassy are not included into the processing time of visa applications.


03.03.2022

QR-koder avbrutna

Kära sökande!

Från och med den 3 mars är QR-kodsystemet inställt i Moskva, detta gäller även utländska gäster. Därför upphävs alla restriktioner för besök på teatrar, museer och restauranger. Denna lista inkluderar även kultur- och underhållningsevenemang. I S:t Petersburg kommer QR-kodsystemet att ställas in från och med den 4 mars.


08.12.2021

PCR - test för inresa till Ryssland är giltigt i 2 dagar

Den 8 december 2021 träder i kraft Rysslands statsepidemiologs förordning om förkortning av giltighetstid för PCR-test avseende utländska medborgare som reser in i Ryssland. Giltighetstiden förkortas då från 3 till 2 dagar innan ankomst till Ryssland.

Från och med nu ska utländska medborgare och personer som saknar medborgarskap i samband med ombordstigning uppvisa ett intyg om negativt provsvar för COVID-19 på engelska. Intyget ska ha gjorts tidigast 2 dagar innan er ankomst till Ryssland.


07.12.2021

Lediga dagar

Kära sökande!

Var uppmärksam på våra öppettider under jul- och nyårshelgdagar!

Stockholm Visa Application Center

  • 23 december 2021 är den sista dagen för inlämning av dokument för visum 2021.
  • 24-25 december, 2021 - helgdagar. Visumcentret är stängt.
  • 27-29 december 2021 - endast uthämtning av visum. Dokument för visum accepteras inte.
  • 30 december 2021 - 6 januari 2022 - helgdagar. Visumcentret är stängt.
  • Från 7januari 2022 – inlämning av dokument och visumuthämtning sker melan 10:00-12:00 och 13:00-15.00 måndag-fredag.

Göteborg Visa Application Center är stängt


29.10.2021

Om återupptagandet av utfärdandet av alla kategorier av viseringar

I enlighet med ordern från Ryska federationens regering den 23.10.2021 Nr: 3003-r "Om ändring av den Ryska federationens regeringsorder den 16.03.2020 Nr: 635-r" eller annat dokument som bekräftar rätten till permanent uppehållstillstånd i dessa stater, kan komma in i Ryska federationen via flygkontrollpunkter över Ryska federationens statsgräns.

Svenska medborgare, tredjelandsmedborgare och statslösa personer som har uppehållstillstånd i Sverige eller annan handling som bekräftar deras rätt att permanent uppehålla sig i Sverige kan kontakta ambassadens konsulära sektion, Rysslands generalkonsulat i Göteborg eller det officiella Ryska visumcentret i Sverige angående frågor om utfärdande av viseringar av alla kategorier i enlighet med Ryska federationens nuvarande reglerande dokument som reglerar utfärdande av viseringar.

För tredjelandsmedborgare och statslösa personer som är stadigvarande bosatta i Sverige är tillhandahållandet av en handling som bekräftar rätten att permanent uppehålla sig i Sverige en förutsättning för att få visum. Tredjelandsmedborgare som är permanent bosatta i Sverige och innehar ett uppehållstillstånd, förutsatt att deras medborgarskap har avtal med Ryska federationen om ett förfarande för viseringsfri inresa, kan resa in i Ryska federationen utan visum med direktflyg i enlighet med befintliga bilaterala avtal.

För dom som avser att studera eller är permanent bosatta på Ryska federationens territorium är det nödvändigt att utfärda lämpliga visum på vanligt sätt.

Observera också att tredjelandsmedborgare som permanent är bosatta i Sverige och reser in i Ryska federationen på visum eller på ett visumfritt sätt i enlighet med bilaterala avtal mellan Ryska federationen och de stater där de är medborgare måste uppvisa originaldokument som bekräftar rätten att permanent bosättning i Sverige vid registrering och ombordstigning på ett flygplan, även när du passerar Ryska federationens statsgräns.

I avsaknad av sådana dokument kommer inträde i Ryska federationen att vara omöjligt även med ett visum.

De tidigare sanitära och epidemiologiska kraven för att komma in i Ryska federationen i förhållande till utländska medborgare kvarstår: Fylla i ett frågeformulär för den som reser in i Ryska federationen och ha ett PCR-test som bekräftar frånvaron av COVID-19-sjukdomen, detta måste göras senast 72 timmar innan inresan till Ryska federationen.


13.09.2021

OBS ! Tävling!

Centra för ryska språket och kulturen «Azbuka» tillsammans med företaget Interlink Service Australia Pty Ltd organiserar en internationell teckningstävling för barn «Jag målar världen». Tävlingen kommer att hållas digitalt från 1 september till 10 november 2021 och välkomnar unga konstnärer från hela världen att skicka in sina bidrag.

Tävlingen hålls för att stödja barns kreativitet, stärka upp intresset för ryska språket och folkkonst samt främja ryska språket och kulturen utomlands.

Tävlingsbidragen bedöms av juryn som består av verksamma konstnärer från 7 länder – Ryssland, Australien, Ungern, Georgien, Norge, Kroatien och Sverige.

Med information om konsttävlingen finns att läsa på Facebook: https://www.facebook.com/groups/168736012002161/

Tävlingens vinnare kommer att tilldelas diplom och en minnesgåva. Deltagarintyg utfärdas till alla deltagande konstnärer.


20.07.2021

Ändringar i viseringsreglerna för anhöriga till ryska medborgare

12 июля 2021 года вступили в законную силу пункты 1 и 2 статьи 1 Федерального закона от 1 июля 2021 года № 270-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию» и статью 5 Федерального закона «О правовом положении иностранных граждан в Российской Федерации». Согласно принятым изменениям в статье 2 Федерального закона от 15.08.1996 года № 114-ФЗ "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" (далее – Закон) дается четкое определение понятия близких родственников, под которыми понимаются супруг, супруга, родители (усыновители), дети (усыновленные), супруги детей, полнородные и неполнородные братья и сестры, дедушки, бабушки, внуки.

При этом в соответствии с пунктом 4 статьи 25 Закона основанием для выдачи иностранному гражданину обыкновенной частной визы на срок до трех месяцев может являться решение руководителя дипломатического представительства или консульского учреждения Российской Федерации принятое по заявлению в письменной форме гражданина Российской Федерации о въезде иностранного гражданина, являющегося его близким родственником или членом его семьи.

Вышеупомянутое заявление может быть подано российским гражданином в российское дипломатическое представительство или консульское учреждение лично, а в случае отсутствия у гражданина Российской Федерации такой возможности для оформления визы его близкому родственнику потребуется оригинал заявления, заверенного российским нотариусом. В нем должны быть указаны фамилия, имя, отчество, дата рождения, гражданство, пол, номер паспорта, адрес регистрации и адрес фактического места жительства российского гражданина (в случае проживания на территории Российской Федерации), а также фамилия, имя, остальные имена, дата рождения, гражданство, пол, номер паспорта, кратность визы, цель поездки, запрашиваемый период въезда, место предполагаемого проживания лица, обращающегося за визой, и города посещения.

Одновременно с заявлением необходимо представить оригиналы либо нотариально заверенные копии документов, подтверждающих степень родства (свидетельства о браке, рождении и т.д.), которые после копирования должны быть возвращены заявителю, а также документы, предусмотренные пунктом 46 постановления Правительства Российской Федерации от 9 июня 2003 года № 335 «Об утверждении Положения об установлении формы визы, порядка и условий ее оформления и выдачи, продления срока ее действия, восстановления ее в случае утраты, а также порядка аннулирования визы».

Обращаем внимание, что понятие заявления российского гражданина о совместном с ним въезде в Российскую Федерацию члена его семьи утратило свою силу.


19.07.2021

Nuvarande restriktioner för inresa till Ryssland

I samband med beslutet från Rysslands regering att tillfälligt förbjuda utlänningar som kommer in i Ryssland och utfärda viseringar från 17 mars 2020 avslutar samtliga ryska visumcentraler mottagandet av dokumenten för visum till Ryssland, med undantag för visum för förare av internationell biltrafik, sjö- och flygbesättningar, medlemmar av officiella delegationer, visum för behandling i ryska medicinska organisationer, privata visum för gemensam resa med en familjemedlem som är en medborgare i Ryssland, privata visum för att ta hand om sjuka närstående, privata visum i samband med en nära släktings död.

STOCKHOLM: Ryska visumcentralen i Stockholm byter till en reducerad arbetstid från 10:00 till 12:00 på arbetsdagar. Utlämning av pass kommer att ske vid angivna timmar. Pass kommer att skickas med post för dig som har beställt vår postservice.

GOTEBORG: Visumansökningscentret i Göteborg är STÄNGAT tills dessa begränsningar hävs.