Disclaimer och ansvarsbegränsningar

Ryska federationens ambassad i Sverige (nedan kallad "Rysslands ambassad") ingick ett avtal med Interlink Service LLC för tillhandahållande av tjänster för mottagande och behandling av ansökningar om visum till Ryssland från medborgare i Sverige och andra länder som önskar besöka Ryssland och behandling av inlämnade handlingar och retur av pass till sökandena.

Interlink Service LLC har utsett dotterbolaget Interlink ServiceSweden AB (nedan kallat Interlink ServiceSweden AB) som leverantör av dessa tjänster i Sverige.

Således utför Ryska visumcentralen ett antal tjänster för att ta emot och behandla ansökningar för att erhålla visum till Ryssland och överlämning av färdiga handlingar från Interlink ServiceSweden AB för och på Ryska ambassadens och Ryska generalkonsulat i Göteborgs vägnar.

Interlink ServiceSweden AB tillhandahåller tjänster och ansvarar endast för följande funktioner:

· att ta emot sökandens pass, ifyllda ansökan, styrkande handlingar (nedan kallade "dokument") och respektive konsulära och serviceavgifter

· Skicka in dokumenten och överföra den konsuläraavgiften till Rysslands ambassad på uppdrag av sökanden.

· när dokumenten har behandlats av Rysslands ambassad eller generalkonsulat, att ta emot sökandens pass och andra handlingar från Rysslands ambassad eller generalkonsulat och återlämna dokumenten till sökanden eller dennes representant eller, på begäran av sökanden, skicka dem via post eller kurir till adressen angiven av sökanden. I vissa fall kan Rysslands ambassad eller generalkonsulat, trots det ovan beskrivna förfarandet, överföra relevanta handlingar direkt till sökanden och kringgå Ryska visumcentralen.

Interlink Service Sweden AB informerar sökande om följande:

1. Det faktum att Betalning av den konsuläraavgiften är gjord av sökanden innebär inte automatiskt rätt att erhålla visum. Beslutet att utfärda visum eller vägra att utfärda visum ligger i Ryska ambassans exklusiva behörighet. Beslut att utfärda visum eller avslå att utfärda visum ligger i Ryska ambassans och generalkonsulat exklusiva behörighet.

2. Interlink ServiceSweden AB och dess anställda har ingen inverkan på processen, tidpunkten och resultatet av behandlingen av ansökan.

3. Normala tiden för behandling av en visumansökan hos Ryska federationens Ryska ambassans och generalkonsulat är från 4 till 20 arbetsdagar. I vissa fall kan denna period förlängas upp till 30 dagar. Under denna period kommer sökandes pass att förbli hos Ryska federationens ambassad eller generalkonsulat.

4. Den ryska ambassaden förbehåller sig rätten att begära ytterligare dokument från sökanden, bjuda in sökanden till en intervju och att inte utfärdar visum.

5. Felaktigt ifyllda uppgifter eller förfalskning av handlingar för att erhålla visum samt tillhandahållande av en ofullständig uppsättning dokument kan leda till att den ryska ambassaden eller generalkonsulat avslår ansökan och inte utfärdar visum.

6. Oavsett resultatet av ansökan om visum och om sökanden vägran eller återtagande av sin ansökan, kan de konsulära och serviceavgifter som Interlink ServiceSweden AB tagit emot från sökanden eller hans representanter inte återbetalas.

Interlink Service Sweden AB är inte ansvarig inför sökanden för förlust av sökandens dokument som är till följd av en olycka, olagliga handlingar från tredje part, naturkatastrofer (force majeure cases), likaså andra skäl som Interlink service Sweden AB inte kan förutse och eller inte kan påverka.

Sekretesspolicy och personuppgifter

1. Interlink Service Sweden AB

Interlink ServiceSweden AB är ett svenskt företag, identifikationsnummer 556938-9439, ett dotterbolag till det ryska företaget Interlink Service. Interlink Service LLC har ingått ett avtal med Ryska federationens ambassad i Sverige för tillhandahållande av visumtjänster i Sverige på uppdrag av den ovan nämnda diplomatiska institutionen. Interlink Service LLC har utsett Interlink ServiceSweden AB som leverantör av dessa tjänster i Sverige.

Förutom att ta emot, bearbeta och skicka in dokument för visum hjälper vi dig också att ta ett foto, skicka dokument tillbaka via post eller med bud. Användningen av tilläggstjänster är valfritt och beror på dina val.

När du ansöker om visum och /eller beställer ytterligare tjänster samlar vi in, använder och behandlar dina personuppgifter för att kunna erbjuda dig dina valda tjänster.

2. Tillämpning av integritetspolicy och databehandling

Denna sekretesspolicy och behandling av personuppgifter (nedan kallad "Sekretesspolicy" eller "Policy") gäller för insamling, användning och behandling av dina personuppgifter. Vi samlar in, använder och behandlar dina personuppgifter när du använder våra tjänster som kund eller potentiell kund. Policyn gäller de tjänster som vi tillhandahåller vid våra kontor, via vår hemsida, callcenter, kontakt via post eller e-post.

3. Behandling av personuppgifter

3.1 Bokning av möte

När du bokar en tid på vår hemsida kommer du att bli ombedd att ange ditt förnamn, efternamn, födelsedatum, personnummer, utfärdandedatum, passgiltighetsperiod, telefonnummer och e-postadress. När du ändrar din uppgifter, kommer för att skicka in dokument eller på annat sätt kontakta oss för hjälp, behandlar vi ovan nämnda personuppgifter om dig.

Denna information kommer inte att lämnas ut till tredje part. Men för att uppfylla våra skyldigheter enligt lag kan vi avslöja dina uppgifter till polisen eller andra myndigheter.

Den information du har lämnat för att boka möte sparas tills det angivna datumet för mötet och kommer att raderas i slutet av dagen för mötet.

3.2 Inlämning, kurirleverans och andra tilläggstjänster

När du lämnar in dokument vid våra kontor och / eller beställer ytterligare tjänster (fotografering, kurirleverans eller postleverans), ger du oss dina personuppgifter: ditt namn, efternamn, personnummer, datum för utfärdande och passets giltighetsperiod, ditt foto och kontaktuppgifter: post adress, e-postadress, telefonnummer.

De uppgifterna du lämnar kommer att användas av oss för att utföra uppgifter i enlighet med de beställda tjänster: mottagning och bearbetning av dokument för visum, informerar dig om resultaten av kontroll av dina digitalt eller manuellt inlämnade dokument, meddelande om överlämning av bearbetade dokument, och andra tilläggstjänster. Dessa tjänster innebär att skicka information till dig via e-post eller telefon om meddelande gällande din ansökan, post- eller kurirleverans, samt andra tilläggstjänster. Leverans per post / kurir innebär tjänster som tillhandahålls av tredje part, och vi kommer att överlämna uppgifter om ditt namn och kontaktuppgifter när uppgifterna behövs till tredje part. Syftet med nämnd behandling av dina uppgifter är att ge dig de tjänster som du har beställt från oss.

Om betalning görs online måste du även lämna din betalningsinformation (till exempel kortnummer och utgångsdatum) förutom andra personuppgifter för att slutföra betalningen. Dessa uppgifter, i synnerhet namn, adress, e-postadress och IP-adress, kommer att lämnas ut till våra betaltjänstleverantörer för att få din betalning och slutföra din beställning.

Den information du lämnar om inlämning av dokument, beställning av online dokumentkontroll, postanmälan, kurirleverans och / eller andra tilläggstjänster lagras för kvalitetskontroll i upp till 1 månad från det datum då tjänsten slutförts. Denna information kan för att vi ska uppfylla våra skyldigheter enligt lag lämnas ut till polis eller andra myndigheter.

3.3 Kontaktcenter och kundtjänst

Interlink ServiceSweden AB kan använda olika former av kundsupport för att hjälpa dig. För att vi ska kunna hjälpa dig behandlar vi dina personuppgifter som gör att du kan identifieras. Du kan kontakta oss via telefon, post eller via e-post, och när du kommunicerar med oss med något av dessa verktyg hjälper vi dig med efterforskning, frågor eller feedback om våra tjänster.

Efter din kommunikation med kontaktcenter eller kundtjänst kan vi undersöka innehållet i vår kommunikation med dig, till exempel inspelning av en konversation eller korrespondens avseende ditt ärende. Detta görs för att kontrollera kvaliteten på de tjänster vi har utfört för dig. För detta ändamål kan dina personuppgifter, såsom ditt namn och kontaktuppgifter, behandlas.

Den information du gav för kundtjänst kommer att lagras för att kontrollera kvaliteten på tjänsterna upp till 1 månad från dagen för din kontakt med oss.

Vi kan överföra funktionerna i kontaktcentret och kundtjänst till en tredje part. I så fall behandlas dina uppgifter av den här tredje parten. För att uppfylla våra skyldigheter enligt lag kan vi vara tvungna att lämna ut dina personuppgifter på begäran till polis eller andra myndigheter.

4. Upplysningar om dina personuppgifter

Vi använder inte dina personuppgifter för marknadsföring och delar inte det med andra företag för sådana ändamål. Vi får bara överföra dina personuppgifter enligt följande:

- När ytterligare tjänster som beställts av dig inkluderar tjänster som tillhandahålls av en tredje part, kan vi lämna ut dina personuppgifter till den berörda tredje parten.

- Data kan överföras till våra tredjepartsleverantörer som utför verksamhet eller arbete på vår vägnar och enligt våra instruktioner som dataoperatörer för de ändamål som anges i denna sekretesspolicy. eller

- när det krävs enligt lag, på grund av domstolsavgörande eller på begäran av en auktoriserad myndighet

Om du inte vill ge oss din personuppgifter kommer vi inte att kunna erbjuda dig våra tjänster.

5. Dina rättigheter

Du har rätt att begära åtkomst, korrigering, begränsning av tillgång och radering av dina personuppgifter som är lagrade hos oss, och för att få en kopia av dina personuppgifter i ett strukturerat maskinläsbart format. Begäran om upplysning rörande behandling av personuppgifter och utdrag skickas till kontaktuppgifterna nedan.

Du har också rätt att invända mot bearbetningen av dina personuppgifter. Om vi behandlar dina uppgifter på legitima och lagliga grunder (som beskrivits ovan) har du ändå rätt att invända mot detta. Denna rätt kan vara begränsad i vissa situationer - till exempel när vi kan visa att vi har en rättslig grund för att behandla dina uppgifter.

Vi behöver din personuppgifter endast för att tillhandahålla tjänster (ingå och genomföra avtal med dig) för att uppfylla krav enligt lag. Därför är tillhandahållandet av sådana uppgifter från din sida obligatoriskt. Om sådan uppgifter inte lämnas till oss kommer vi inte att kunna ingå ett avtal med dig, leverera tjänster eller uppfylla våra avtalsförpliktelser.

6. Överföring av personuppgifter till andra länder

I ovanstående fall kan vi överföra dina personuppgifter till tredje part (inhemska och / eller utländska) för att förse dig med de tjänster du beställt. Överföringen av personuppgifter kommer endast att utföras om relevanta garantier tillhandahålls, t.ex. genom bindande företagsregler, ingå i EU-standardavtal eller om mottagaren är certifierad i enlighet med EU-USA: s dataskyddsnormer.

7. Ändringar och tillägg till denna policy

Vår hemsida kommer alltid att innehålla den senaste aktuella versionen av sekretesspolicyen. Denna sekretesspolicy kan ändras eller uppdateras utan föregående meddelande.

Om du inte godkänner den aktuella versionen eller någon av de uppdaterade eller ändrade villkoren i sekretesspolicyn, bör du avbryta användningen av våra tjänster.

8. Domstol och tillämplig lag

Denna sekretesspolicy regleras av och upprättas i enlighet med Sveriges lagar och är föremål för Sveriges domstols icke-exklusiva jurisdiktion.

9. Hur man kontaktar oss?

Kontakta oss om du har några frågor eller kommentarer om vårt arbete med personuppgifter eller denna sekretesspolicy. Du kan kontakta oss på e-post: data.protection@interlinkservice.ru eller via post:

Data Protection Officer Interlink Service Sweden AB
Klara Östrakyrkogata 2A,

111 52 Stockholm, Sverige

Om du har några olösta problem hos Interlink ServiceSweden AB har du också rätt att klaga till dataskyddsmyndigheterna. I det här fallet kommer Datainspektionen att vara den relevanta myndighet.

Gäller från och med: 15 mars 2019 / Senast uppdaterad: 15 mars 2019